เอกสารแนวทางการดูและรักษา กรณี COVID-19 ปรับปรุงล่าสุด

เอกสารแนวทางการดูและรักษา กรณี COVID-19 ปรับปรุงล่าสุด
1.นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation: PUI) (วันที่ 7 เมษายน 2563) https://bit.ly/2yV7PlR

2.แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยดุแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณี COVID-19 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข (วันที่ 8 เมษายน 2563) https://bit.ly/2V1xcel

3.แนวทางการดูและรักษาและการใช้ยาต้านไวรัส กรณี COVID-19 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข (วันที่ 8 เมษายน 2563) https://bit.ly/3a0YpCe

4.แนวทางการบริหารจัดการ State Q. บูรณาการ (วันที่ 7 เมษายน 2563) https://bit.ly/2UZTHQP

5.คำแนะนำแนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (วันที่ 7 เมษายน 2563) https://bit.ly/2RsKGxh

6.การเฝ้าระวังสอบสวนโรค และการดูแลรักษาสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (7 เมษายน 2563) https://is.gd/glntgj

7.การเฝ้าระวังสอบสวน การตรวจทางห้องปฏิบัติ และการดูแลรักษาสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (7 เมษายน 2563) https://is.gd/CKzNEh

8.การจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(วันที่ 7 เมษายน 2563) https://is.gd/n0oAL3

9.ผังการเรียกเก็บ ส่งตัวอย่าง และรายงานผลการตรวจฯ สำหรับผู้สงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค (วันที่ 7 เมษายน 2563) https://is.gd/IfbGt1

10.คำแนะนำการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วันที่ 1 เมษายน 2563) https://is.gd/F1ELzJ

11.แนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วันที่ 1 เมษายน 2563) https://is.gd/qYt65V

ใส่ความเห็น