กลุ่มงานบริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป   

นางนงนุช สุทธิบัญญัติ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางวารี พินนอก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวศิริ  พัฒนะสาร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางชลดา ครัวกลาง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายฐานวัฒน์ จารุธนกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวรมิดา พรประเสริฐ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอัจฉรา ทองสนธิ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางอรอนงค์ เอี่อมสุคนธ์

นักวิชาการพัสดุ

น.ส.สุชัญญา อานุภาวะวัฒน์

นักวิชาการพัสดุ

นายโฆษิต ดีรัศมี

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายชนินทร์ สุขถาวร

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุรภา ธรรมสาร

นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.ชญานันท์ จิตตะพิบูนน์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพรทิพย์ สัมฤทธิ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางจินตนา เพ็งละออ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสายฝน ทองรัศมี

เจ้าพนักงานธุรการ

นายนพคุณ บุญประสิทธิ์

นายช่างเทคนิค

นายชาตรี  หริ่มเจริญ

ช่างไฟฟ้า

นายณัฐพล  แสวงผล

ช่างไฟฟ้า

นายไรวินทร์ มีเดชา

ช่างไฟฟ้า(พนักงานขับรถ)

นายสายชล พลอยจั่น

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นางทองอยู่ เพ็งละออ

พนักงานซักฟอก

นางอรัญญา พงษ์ปลัด

พนักงานซักฟอก

นายธานี สุขาฤดี

พนักงานขับรถ

นายเกษม ทรัพย์คง

พนักงานขับรถ

นายสถิตย์ ฟักสวัสดิ์

พนักงานบริการ(ขับรถ)

นายอรรถสิทธิ์ ดีสวัสดิ์

พนักงานบริการ(ขับรถ)

นายชาตรี เจิมถาวร

คนงาน