กลุ่มงานการพยาบาล

บุคลากรในกลุ่มงาน

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

นางสาวสุณีย์  เดชพิทักษ์ศิริกุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริกุล ไข่แก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ