งานพยาบาลผู้ป่วยนอก

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

นางวิภา เจริญสินรุ่งเรือง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก

นางทรรศนีย์ พูลผล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอัมพร วรภมร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวนิสากร พุทธรักษา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวยุจิรา พุทธเมฆ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางเพ็ญ มงคลชนะชัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอรอนงค์  ท่าทราย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวพรพิมล จันทมี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวพรทิพย์ สัมฤทธิ์

นักจัดการงานทั่วไป

นายนิมิตร อารีรัตนชัย

พนักงานบริการ

นายคงพัคค์คุณ พงษ์พณัฏฐ์คงค์

พนักงานบริการ