งานพยาบาลผู้ป่วยนอก

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

นางสาวสุณีย์  เดชพิทักษ์ศิริกุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก

นางวิภา เจริญสินรุ่งเรือง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอรทัย อังคณาวิศัลย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวนิสากร พุทธรักษา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวยุจิรา พุทธเมฆ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางเพ็ญ มงคลชนะชัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอรอนงค์  ท่าทราย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวพรพิมล จันทมี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางปานทิพย์ ศรีอิ่ม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวสาลิตรี พิสิฏฐ์ศักดิ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายกฤษณรงค์ สายยนต์

พนักงานบริการ

นายนิมิตร อารีรัตนชัย

พนักงานบริการ