กลุ่มงานเภสัชกรรม

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

เภสัชกรหญิงปุณณภา แสงอำนาจเจริญ

เภสัชกรปฏิบัติการ

ภกญ.ศศิธร กาญจนพรชัย

เภสัชกรปฏิบัติการ

ภก.ชุติวัฒน์ ประดิษฐ์พัสตรา

เภสัชกรปฏิบัติการ

ภกญ.สุภารัตน์ หะรังษี

เภสัชกรปฏิบัติการ

ภก.สาธิต การย์บรรจบ

เภสัชกรปฏิบัติการ

ภกญ.ฐิติญา วัฒนกุล

เภสัชกรปฏิบัติการ

นางสาวศักดิ์ศรี พงษ์สุวรรณ

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

นางสาวลัดดา เล็กชะอุ่ม

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

นายนิรันดร์ คงอิ่ม

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

นางสาวเจนจิรา ลิ้มสกุล

พนักงานบริการ(ห้องยา)