กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการทางการแพทย์

แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์

พญ.ณวรรณศา ธนัชเดชสุธาทิพย์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.อภิชาติ สุนทร

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.ปรมินทร์ เมธีกุล

นายแพทย์ปฏิบัติการ

                                                                    

             พญ.ธัญชนก เศวตาภรณ์                      นพ.วรเมธ แสงสุพรรณ            

    นายแพทย์ปฏิบัติการ                         นายแพทย์ปฏิบัติการ