กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการทางการแพทย์

แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์

พญ.ณวรรณศา ธนัชเดชสุธาทิพย์

นายแพทย์ชำนาญการ

 นพ.ปรมินทร์ เมธีกุล

นายแพทย์ปฏิบัติการ

 

นพ.วรเมธ แสงสุพรรณ 

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.อภิรักษ์ สินทรัพย์  

นายแพทย์ปฏิบัติการ

พญ.ณิชากร ตู้จินดา

นายแพทย์