งานพยาบาลผู้ป่วยใน

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

นางวิภา เจริญสินรุ่งเรือง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยใน

นางสุนทรี จันทร์ทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสินีนุช มุ่งถิ่น

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางผุสดี  ฟุ้งสวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสมศรี  อ้อมเขต

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายราเชน  ฟุ้งสวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวภัชชาภรณ์  นิยม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวรุจิกร บุญสม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวสิริภัทร  สุขโขใจ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางศิราณี ผลถาวรสุข

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวปสัสสร  หมอกเจริญ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวรัตติยา ยูซบ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวภาณุมาศ สมประสงค์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

นางสาววิไลพร รุ่งศิริ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

นางสาวสุภาภรณ์ คำทอง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวภิญดา คำพานิช

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสุพิชชา บุญหนุน

นักวิชการสาธารณสุข

นางสาวจีรนันท์ ศรีกนก

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวสุวนันท์ ศิริวัน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาววาสนา  หนูเสริม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวปัทมา  แซ่เจี่ย

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวพัชราวรรณ กองสา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวนิศารัตน์ ดีรัศมี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวธัญเรศ สนิพันธ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

นางสาวชนนิกานต์ โหมดศิริ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้