งานพยาบาลผู้ป่วยใน

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

นางสาวสุณีย์  เดชพิทักษ์ศิริกุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยใน

นางทรรศนีย์ พูลผล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุนทรี จันทร์ทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสินีนุช มุ่งถิ่น

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสมศรี  อ้อมเขต

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางกรกมล รุ่งเรืองกิจพัฒนา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวภัชชาภรณ์  นิยม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 นางอัมพร วรภมร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายราเชน  ฟุ้งสวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางศิราณี ผลถาวรสุข

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางผุสดี  ฟุ้งสวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางพรพิไล เหลืองสุขเจริญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวรุจิกร บุญสม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวสิริภัทร  สุขโขใจ

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวปสัสสร  หมอกเจริญ

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวรัตติยา ยูซบ

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวภาณุมาศ สมประสงค์

พยาบาลวิชาชีพ

นายพงษ์ศักดิ์ เพ็งละออ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาววาสนา  หนูเสริม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวปัทมา  แซ่เจี่ย

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวจีรนันท์ ศรีกนก

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวปรียา  อ่วมเกษม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวจันทร์จิรา กำแพงทอง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวสุวนันท์ ศิริวัน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาววรัญญา  สุวรรณวงศ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้