งานพยาบาลหน่วยงานควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

นางวิภา เจริญสินรุ่งเรือง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานพยาบาลหน่วยงานควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

นางพูลศรี วัฒนเหลืองอรุณ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายสายชล พลอยจั่น

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นางยศยา บุญพลตระกูล

พนักงานกายภาพบำบัด

นายอรรถชัย  กิมเฮงหลี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวปรียา อ่วมเกษม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้