กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นางสาวกรุณา เจริญนวรัตน์

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

 

นางสาวเกษราภรณ์ บุญญกนก

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวณัชมิน แม่นปืน

แพทย์แผนไทย

นางสาวธัญญา แซ่ตั๊น

แพทย์แผนไทย

นางสาวอังคณา เปรมศรี

พนักงานช่วยการพยาบาล

 

นายชาตรี เจิมถาวร

พนักงานบริการ