กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

หัวหหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

นางสาวภาวนา ใจกาง

นักกายภาพบำบัด

นางสาวธัญรัตน์ โรจนานุกูลพงศ์

นักกายภาพบำบัด

นางสาวศศิธร คดีธรรม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายพงษ์ศักดิ์ เพ็งละออ

พนักงานบริการ