งานพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

นางวิภา เจริญสินรุ่งเรือง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

นางสาวนิตยา เดชพิทักษ์ศิริกุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอรนุช มากรด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางประคอง พลอยจั่น

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวแสงเดือน บุญเจริญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางพิชญาภัค บุญประสิทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุภัสชรีย์ ตุลาพันธ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนลินภัสสร์ โสมรักษ์นิชา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวศิริภา ศิริพรมพิศาล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวชุลีรัตน์ น้อยมณี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวนพวรรณ นีละมณี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวธัญจิราภัสสร์ นาป่า

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวอริษสา อินทโชติ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายภาณุวัฒน์ เกตุแพร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวภัทรวดี เพชรรัตน์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวจิรัชยา สุขาฤดี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวจารุณี ขาวอุไร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายชนนันท์ สุขมาลย์

พนักงานเปล

นายเรืองวิทย์ เพ็งละออ

พนักงานบริการ (เปล)

นายสุรเชษ ศิริวัน

พนักงานเปล

นายนรินทร์ ช่วงโชติ

พนักงานเปล