ระบบแผนผังเว็บไซต์

 

หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเรา
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ดาวน์โหลด

ระบบสารสนเทศ

Hosxp
ระบบสารบบรรณ

DataCenterCCO
DataCenterBanpho
ระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบค้นหาวันนัด
ระบบรายงาน Thai Refer
สรุปประชาการจังหวัด
ระบบประสานงานข้อมูลเยี่ยมบ้าน

เกี่ยวกับเรา

ประวัติโรงพยาบาลบ้านโพธิ์
ประวัติอำเภอบ้านโพธิ์
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม
เครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านโพธิ์
– ผลงานตามยุทธศาสตร์

ผลงานตามยุทธศาสตร ์ รอบ 3 เดือน

ผลงานตามยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน

ผลงานตามยุทธศาสตร์ รอบ 9  เดือน

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจ

บริการของเรา

–  ตารางการให้บริการ
คลินิกทันตกรรม
คลินิกโรคเรื้อรัง
คลินิกเพื่อนวัยรุ่น
คลินิกอนามัยแม่และเด็ก
คลินิกแพทย์แผนไทย
งานกายภาพบำบัด

หน่วยงานภายใน

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
-กลุ่มงานพยาบาล
+ กลุ่มงานพยาบาล
+ งานพยาบาล ผู้ป่วยใน
งานพยาบาล ผู้ป่วยนอก
+ งานพยาบาล ผู้คลอด
+ งานพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ และจ่ายกลาง
+ งานพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และนิตเวช
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
กลุ่มงานเภสัชกรรม
– กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานรังสีวิทยา
กลุ่มงานโภชนาการ
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

 ติดต่อเรา

ติดต่อเรา