หน้าแรก

 • วันที่ 6  มิถุนายน 2561  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ได้รับอำนวยการจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบโรงงาน  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายกิตติพันธ์  โรจนชีวะเป็นประธานในการประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงาน  ดังนี้

  1.โรงงานโยชิตา เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)  ประกอบกิจการนำของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  มาผ่านกรรมวิธีบดย่อยและหลอมโลหะ  กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 9  ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

  2.บริษัท เอเชีย  รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด  ประกอบกิจการนำของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  มาผ่านกรรมวิธีบดย่อยและหลอมโลหะ  กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 9  ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

  3.บริษัท เทพรุ่งโรจน์ จำกัด   ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  ประกอบกิจการบดย่อยพลาสติก และส่งไปผลิตสินค้าเพื่อนำมาใช้ใหม่

  4.บริษัท ศูนย์กำจัดของเสียไทย จำกัด  ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคามประกอบกิจการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม

  5.บริษัทวิบูลย์ชัย เมนเนทเม้นท์ ตั้งอยู่เลขที่ 12/5 ม.1 ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ ประกอบกิจการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สสจ ฉะเชิงเทรา นายธรรมรงค์ เกรียงไกรศักดา รอง นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้รับอำนวยการมอบหมายจาก นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2561 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% ประเภท บุคคลต้นแบบการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร/ประเภทหน่วยงาน องค์กร โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ สสจ.ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 18 พ.ค 61 สคร.6ชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา ออกประเมินผลการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) และตามPA30 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ณ โรงพยาบาลคลองเขื่อนและรพ.สต.คลองเขื่อน ม.3

  วันที่ 17 พ.ค. 2561 นางดารณี วรชาติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้รับอำนวยการมอบหมาย รับฟังการนำเสนอแผนการพัฒนาโครงการขยายกำลังการผลิต ของบ.เชซ อินดัสเตรียล ซึ่งประกอบกิจการหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า ซึ่ง บ.เชซ จะใช้เทคโนโลยีใหม่ในการหลอมแบตเตอรี่ โดยไร้กากของเสียจากการหลอม และยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการเฝ้าระวังด้านสุขภาพกับพนักงานทุกระดับตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

  วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.   ห้องประชุมอ่างฤาไน ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสรรหานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนภาคประชาชน  เพื่อคัดสรรผู้แทนนายกเทศมนตรี นายกอบต. ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน

  27 เมย. 2561 กลุ่มงานอนามัยสิ่วแวดล้อมและอาชีวอนามัย
  ลงพื้นที่ดำเนินการประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ (clean food good taste) ณ บ.ลินเด้ จำกัด นิคมเวลโกรว์ ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับการประเมินโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

  วันที่ 22 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุนทร  ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา          กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตราย              ที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ  ประจำปี 2561

  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตราย

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ตรวจประเมินมาตรฐานโรงอาหาร  อาหารสะอาดรสชาติอร่อย Clean Food Good Taste เพื่อต่ออายุ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านอาชีวอนามัย ในปี 2561 ณ บริษัท เดลต้าอีเล็คทรอนิค จำกัด  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

  วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ตรวจประเมินมาตรฐานอาหารสะอาด  รสชาติอร่อย  Clean Food Good Taste  ณ บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง (ศูนย์อะไหล่โตโยต้าบ้านโพธิ์)  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • ผลงานเด่น ปี 2560  โรงพยาบาลสีเขียว Green and Clean Hospital จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ผลงานเด่น ปี 2559 โรงพยาบาลมีความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร

  ผลงานเด่น ปี2558      ร้านค้า/สถานประกอบการได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน  ร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี