หน้าแรก

 • วันที่ 7 , 11 ธ.ค.61 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สุ่มประเมินตลาดสดตามเกณฑ์โครงการตลาดสดน่าซื้อ กรมอนามัย เพื่อสรุปให้ข้อแนะนำแก่เจ้าของตลาดสดนำไปปรับปรุงต่อไป

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยได้รับอำนวยการมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เข้าร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 เพื่อพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรอง การพิจารณาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมของ นายภัทรฉัตร กิจนุกูล ณ โรงแรมสวนประดู่ ตั้งอยู่เลขที่ 4 ซอย 7 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 13.00 น.

  วันที่ 18 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยได้รับอำนวยการมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เข้าร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการตรวจประเมินสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนฯ เข้าตรวจประเมินเพื่อขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านขวัญตาเนสเซอรี่และโรงเรียนอนุบาลจันทรา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่เวลา 08.00-12.30น.

  วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
  เข้าร่วมตรวจประเมินมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) จำนวน 2 ร้าน ณ โรงอาหารบริษัท โตโต้า โบโชคุ (ประเทศไทย)​จำกัด อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

  วันที่ 26 กันยายน 2561 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้รับอำนวยการมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการบริหารจัดการพื้นที่กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่กำจัดขยะให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่อาจก่อผลกระทบต่อภาคประชาชนโดยรวมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง
  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
  เวลา 10.00-12.00น.

  วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
  และอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
  เข้าร่วมตรวจประเมินมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) จำนวน 1 ร้าน ณ โรงอาหารบริษัท ยูเอ็มซี อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำบล
  ท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

  วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมตรวจประเมินและให้ความรู้มาตรฐานอาหารสะอาด  รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ณ ห้องอาหารศูนย์การเรียนรู้กสิกรไทย อำเภอบ้านโพธิ์

   

  วันที่ 6  มิถุนายน 2561  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ได้รับอำนวยการจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบโรงงาน  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายกิตติพันธ์  โรจนชีวะเป็นประธานในการประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงาน  ดังนี้

  1.โรงงานโยชิตา เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)  ประกอบกิจการนำของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  มาผ่านกรรมวิธีบดย่อยและหลอมโลหะ  กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 9  ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

  2.บริษัท เอเชีย  รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด  ประกอบกิจการนำของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  มาผ่านกรรมวิธีบดย่อยและหลอมโลหะ  กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 9  ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

  3.บริษัท เทพรุ่งโรจน์ จำกัด   ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  ประกอบกิจการบดย่อยพลาสติก และส่งไปผลิตสินค้าเพื่อนำมาใช้ใหม่

  4.บริษัท ศูนย์กำจัดของเสียไทย จำกัด  ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคามประกอบกิจการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม

  5.บริษัทวิบูลย์ชัย เมนเนทเม้นท์ ตั้งอยู่เลขที่ 12/5 ม.1 ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ ประกอบกิจการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สสจ ฉะเชิงเทรา นายธรรมรงค์ เกรียงไกรศักดา รอง นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้รับอำนวยการมอบหมายจาก นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2561 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% ประเภท บุคคลต้นแบบการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร/ประเภทหน่วยงาน องค์กร โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ สสจ.ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 18 พ.ค 61 สคร.6ชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา ออกประเมินผลการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) และตามPA30 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ณ โรงพยาบาลคลองเขื่อนและรพ.สต.คลองเขื่อน ม.3

  วันที่ 17 พ.ค. 2561 นางดารณี วรชาติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้รับอำนวยการมอบหมาย รับฟังการนำเสนอแผนการพัฒนาโครงการขยายกำลังการผลิต ของบ.เชซ อินดัสเตรียล ซึ่งประกอบกิจการหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า ซึ่ง บ.เชซ จะใช้เทคโนโลยีใหม่ในการหลอมแบตเตอรี่ โดยไร้กากของเสียจากการหลอม และยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการเฝ้าระวังด้านสุขภาพกับพนักงานทุกระดับตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

  วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.   ห้องประชุมอ่างฤาไน ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสรรหานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนภาคประชาชน  เพื่อคัดสรรผู้แทนนายกเทศมนตรี นายกอบต. ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน

  27 เมย. 2561 กลุ่มงานอนามัยสิ่วแวดล้อมและอาชีวอนามัย
  ลงพื้นที่ดำเนินการประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ (clean food good taste) ณ บ.ลินเด้ จำกัด นิคมเวลโกรว์ ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับการประเมินโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

  วันที่ 22 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุนทร  ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา          กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตราย              ที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ  ประจำปี 2561

  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตราย

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ตรวจประเมินมาตรฐานโรงอาหาร  อาหารสะอาดรสชาติอร่อย Clean Food Good Taste เพื่อต่ออายุ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านอาชีวอนามัย ในปี 2561 ณ บริษัท เดลต้าอีเล็คทรอนิค จำกัด  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

  วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ตรวจประเมินมาตรฐานอาหารสะอาด  รสชาติอร่อย  Clean Food Good Taste  ณ บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง (ศูนย์อะไหล่โตโยต้าบ้านโพธิ์)  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • ผลงานเด่น ปี 2561 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาลและ                                       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ผลงานเด่น ปี 2561  โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ผลงานเด่น ปี 2561  โรงพยาบาลสีเขียว Green and Clean Hospital จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ผลงานเด่น ปี 2560  โรงพยาบาลสีเขียว Green and Clean Hospital จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ผลงานเด่น ปี 2559 โรงพยาบาลมีความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร

  ผลงานเด่น ปี2558      ร้านค้า/สถานประกอบการได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน  ร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี