ลักษณะพิเศษ

ตรวจสอบข้อมูลยา,อาหาร,เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา, สมุนไพร, อาหารเสริม,เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆจากระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ อย. ได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์

สสจ.ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

สสจ.ฉะเชิงเทรา ประชุมการขับเคลื่อนโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

สสจ.ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 8/2561

เอกสารบรรยาย การประชุมชี้แจงมาตรฐานสถานที่ผลิต และสถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่ การยื่นขอการรับรองและออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง

ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข การยื่นขอการรับรองและออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตหรือสถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศฉบับเต็ม

ประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่ เรื่อง วัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง

ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กำหนดชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศฉบับเต็ม

ประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่ คำเตือนของสารที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง

ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง
เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศฉบับเต็ม

ประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่ เรื่อง การขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสำอาง

ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารสุข เรื่อง การขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสำอาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศฉบับเต็ม

ประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่ เรื่องการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภค ที่อาจเกิดขึ้นจากการโฆษณาเครื่องสำอาง

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่องการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภค ที่อาจเกิดขึ้นจากการโฆษณาเครื่องสำอาง คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศฉบับเต็ม

สธ.ประกาศอีก 180 วัน ห้ามผลิต นำเข้า จำหน่าย อาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ เหตุมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ.2561 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศฉบับเต็ม        


โดยปรากฎหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่า กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) ส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (8) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561

ปิยะสกล สกลสัตยาทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ไขมันทรานส์ เกิดจากการนำน้ำมันมาผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils, PHOs)  ทำให้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานโดยไม่เหม็นหืน ไม่เป็นไข พบมากในอาหารประเภทอาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งใช้เป็นน้ำมันสำหรับทอดไก่ มันฝรั่ง โดนัท เบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว ครีมเทียม และวิปปิ้งครีม เป็นต้น ปัจจุบันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่าไขมันทรานส์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด หากบริโภคมากเกินไป