สาระน่ารู้

 ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2561

ขั้นตอนการขออนุมัติจัดบริการ และขั้นตอนการกำกับ ติดตามประเมินผล       “คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ”

แนวทางปฏิบัติการจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

VDO หมอครอบครัว

Infographic – Advance Care Planning

ผลงานวิชาการ Service Plan จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2561

โปสเตอร์ผลงานวิชาการ Service Plan จังหวัดฉะเชิงเทรา2561