ประชุมการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประชุมการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าว   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบางปะกง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายแพทย์ดิเรก  ภาคกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า   เป็นประธาน

              

             

สาธารณสุขแปดริ้วร่วมใจ สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์

สาธารณสุขแปดริ้วร่วมใจ สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

สถานการณ์การเงินการคลัง

สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

สถานการณ์การเงินการคลัง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

สถานการณ์การเงินการคลัง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

สถานการณ์การเงินการคลัง เดือนเมษายน ๒๕๖๑


สถานการณ์การเงินการคลัง เดือนมีนาคม  ๒๕๖๑

สถานการณ์การเงินการคลัง เดือนกุมภาพันธ์ุ ๒๕๖๑

การดำเนินงานศูนย์การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

 

ผลการดำเนินงานศูนย์การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service)