ประชุมการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประชุมการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าว   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบางปะกง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายแพทย์ดิเรก  ภาคกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า   เป็นประธาน

              

             

สาธารณสุขแปดริ้วร่วมใจ สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์

สาธารณสุขแปดริ้วร่วมใจ สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

สถานการณ์การเงินการคลัง

สถานการณ์การเงินการคลัง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

สถานการณ์การเงินการคลัง เดือนเมษายน ๒๕๖๑


สถานการณ์การเงินการคลัง เดือนมีนาคม  ๒๕๖๑

สถานการณ์การเงินการคลัง เดือนกุมภาพันธ์ุ ๒๕๖๑

การดำเนินงานศูนย์การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

 

ผลการดำเนินงานศูนย์การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service)