กลุ่มงานบริหารทั่วไป

   ยินดีต้อนรับสู่เว็บ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

       งานบริหารทั่วไป     หมายถึง   การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน  การบริหารงานธุรการและสารบรรณ การบริหารงานการเงิน การบัญชี   งานพัสดุ  และระบบควบคุมภายใน ให้ดำเนินการถูกต้องตามกฏระเบียบ

 

         กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา     ประกอบไปด้วย   4   งานย่อย 

         *  งานสารบรรณ  เป็นงานที่บริหารงานด้านเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร

         *  งานการเงินและบัญชี  การเงิน เป็นงานที่การบันทึก ดูแล จัดเตรียม การรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดเก็บเงิน การนำฝากธนาคาร รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเงินฝากธนาคาร    การบัญชี  เป็นการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ถูกต้อง ของการบันทึกรายการ  การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี และการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

         *  งานพัสดุ   เป็นการปฎิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจำหน่ายและการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้ได้มาซึ่งพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ สินทรัพย์ถาวร หรือการบริการ

          *  งานยานพาหนะ  เป็นการให้บริการยานพาหนะ และพนักงาน   ขับรถดูแลบำรุงรักษายานพาหนะที่มีอยู่่ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยและพิจารณาจัดยานพาหนะประเภทต่างๆ ให้บริการตามระเบียบ กฏเกณฑ์ ให้บริการถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้ยานพาหนะและตรงเวลา