Zoom in Regular Zoom out
Get Adobe Flash player

ประกาศต่างฯ

ประกาศต่างๆ

ประกาศอำเภอบางปะกง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ(20 เม.ย.2566)
ประกาศอำเภอบางปะกง เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางวัว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการประมูลปากเปล่า (25 ต.ค.2565)
ประกาศอำเภอบางปะกง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (22 เม.ย.2565)
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศอำเภอบางปะกง เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนบ้านพักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมพา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง
ประกาศอำเภอบางปะกง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
ประกาศอำเภอบางปะกง เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บของหน่วยงาน พ.ศ.2562 
– ประกาศ เรื่อง เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562 
– ประกาศ เรื่อง เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2561 
– ประกาศ เรื่อง สำนักงานลดกระดาษ