Zoom in Regular Zoom out
Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสมัคร

– ประกาศอำเภอบางปะกง เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสมัคร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้สนใจและมีความประสงค์จะประมูลติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 4 – 13 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)
ดาวน์โหลดเอกสาร

การสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร)

ด้วยกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือน(ชาย) อายุตั้งแต่ 20 – 28 ปี เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก โดยประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 25 กันยายน 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กองกลาง สป. www.gad.moi.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” รายการ “กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ”

ประชาสัมพันธ์งานแม่และเด็ก “พ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าช้า”

ขอเชิญชวนผู้มีรายได้น้อยไปลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามนโยบายของรัฐบาลได้ถึง 30 ก.ย. นี้ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสุขภาพ โภชนาการ เครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย https://csg.dcy.go.th/th/home

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือก      คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมในงาน “วันหม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ครั้งที่ 33 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ เพื่อเป็นแรงจูงใจและยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการทุกประเภท ที่ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สาธารณชนทราบและเป็นแบบอย่างต่อไป

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลโครงการฯ ทางเว็บไซต์ สำนักบริหารการสาธารณสุขที่ www.phdb.moph.go.th และดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.princessngarmchit.org

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการประสานจากสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งให้ผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนที่สนใจ ยื่นคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัย อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเท่านั้น และเป็นการช่วยเหลือในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยผู้สนใจยื่นคำขอตามแบบฟอร์มท้ายประกาศกรมขนส่งทางบกด้วยตนเอง ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2271 8888 ต่อ 2511 – 2515 หรือ Call Center 1584 หรือทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th, www.roadsafefund.com และ www.tabienrod.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 02-529-1638 ต่อ 401, 402, 403 หรือทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://grad.vru.ac.th

กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบางปะกง เพื่อสำรองโลหิตช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและผู้ได้รับอุบัติจากสาธารณภัยต่างๆ