งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ภาคกลาง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า เมกาบางนา บริเวณหน้าลานน้ำพุ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย คณะทำงาน เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ ให้บริการแนะนำด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เช่น ยาพอกเข่าจากเมล็ดลำไย,เบญจนาวาพิชิตผดผื่นคัน ในงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ภาคกลาง และภาคตะวันออก “24 ธาราอารยะ แห่งภูมิปัญญา เลิศล้ำคุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่สากล” มีการจัดงานระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้
มีการมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ระดับภาค ปี 2561 ประเภทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/รางวัลชนะเลิศ พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน ประเภท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้แก่ นายวรกฤษ เพียคำลือ ตัวแทน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค พื้นที่ต้นแบบ ปี 2562 และรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดยำปลาสลิดรสเลิศ/ นายทองอินทร์ มาลี จาก คปสอ.สนามชัยเขต รับรางวัลหมอพื้นบ้านดีเด่นระดับจังหวัด ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมสมุนไพรจากจังหวัดต่างๆและกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ (คปสอ.) พนมสารคามและบ้านโพธิ์ และมีผู้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ จำนวน 435 คน   ภาพกิจกรรมร่วม ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2562

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล (กวป.) ในการนี้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบเกียรติบัตรพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2562 จำนวน 2 ประเภท รวม จำนวน 8 แห่ง ,หน่วยงานที่มีผลงานนวัตกรรมดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ จำนวน 3 แห่ง ภาพกิจกรรม

การคัดเลือกต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยฯ ระดับเขต

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกันรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานคณะกรรมการ
คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการเเพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก จังหวัดฉะเชิงเทราปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะทำงาน เพื่อคัดเลือกหน่วยงานเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการคัดเลือกต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยฯ ระดับเขต ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ผลการคัดเลือกประเภท โรงพยาบาลชุมชน อันดับ 1 โรงพยาบาลพนมสารคาม อันดับ 2 โรงพยาบาล บางน้ำเปรี้ยว อันดับ 3 โรงพยาบาลบางคล้า และ อันดับ 4 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ และผลการคัดเลือกประเภท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อันดับ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแหน อันดับ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพราช อันดับ 3 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ดอนฉิมพลี และ อันดับ 4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน ภาพกิจกรรม

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุนทร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายเลิศชาย เสิศวุฒิ เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการกล่าวเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก มีความสำคัญ เนื่องจากแพทย์แผนไทยรวมทั้งผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ การกำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัด รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนงานโครงการ ในการรองรับยุทธศาสตร์ จึงเป็นการช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ครอบคลุมทั้ง 3 ภารกิจหลักสำคัญ คือการพัฒนาวิชาการและการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Service) การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (Product) และการส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (Wisdom) ผู้เข้าประชุม จำนวน 54 คน  ภาพกิจกรรม

 

 

 

ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่1/2562

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสุนันทา ชนะวรรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการเข้าประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่1/2562 ว่าด้วยสาระสำคัญ ขอบเขตและแนวทางการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพร และถิ่นกำเนิด ทิศทางการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ผลการดำเนินงานของกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ปีงบประมาณ 2561/แผนการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ปีงบประมาณ 2562 โดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะอนุกรรมการการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จำนวน 22 คน   ภาพกิจกรรม

 

 

 

จัดบูทนิทรรศการ ในงานนมัสการพระพุทธพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 ณ บูทนิทรรศการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังแก่เจ้าหน้าที่เครือข่ายสถานบริการสุขภาพ
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้จัดบูทนิทรรศการ ในงานนมัสการพระพุทธพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยบูทนิทรรศการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดให้มีกิจกรรม การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น บริการนวดเท้า นวดไหล่ ซึ่งมีผู้มารับบริการดังกล่าวฯ เป็นจำนวนมาก
ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

สาระดีๆกับนาฬิกาชีวิต

นาฬิกาชีวิตคือความสัมพันธ์ของอวัยวะภายในร่างกายกับเวลา และพลังงานของดวงอาทิตย์
เวลา ตี 3-ตี 5 เป็นเวลาของปอด ควรตื่นนอน และบริหารปอดโดยการสวดมนต์หรือร้องเพลง
เวลา 05.00-07.00 เป็นเวลาของลำไส้ใหญ่ ควรออกกำลังกาย อาบน้ำ ขับถ่าย
เวลา 07.00-09.00 เป็นเวลาของกระเพาะอาหาร ควรรับประทานอาหารเช้า (มื้อหนัก)
เวลา 09.00-11.00 เป็นเวลาของม้าม เป็นเวลาของการปฏิบัติภารกิจประจำวัน ห้ามง่วงเหงา หาวนอน
เวลา 11.00-13.00 เป็นเวลาของหัวใจ หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ห้ามเครียด
เวลา 13.00-15.00 เป็นเวลาของลำไส้เล็ก ดูดซึมสารอาหาร ห้ามกินจุกจิก
เวลา 15.00-17.00 เป็นเวลาของกระเพาะปัสสาวะ ควรออกกำลังกาย ขับปัสสาวะ อบสมุนไพร
เวลา 17.00-19.00 เป็นเวลาของไต รับประทานอาหารเย็น (มื้อเบา) ห้ามออกกำลังกายหนักๆ
เวลา 19.00-21.00 เป็นเวลาของเยื่อหุ้มหัวใจ ห้ามเครียด ควรสนทนาธรรม สวดมนต์นั่งสมาธิ
เวลา 21.00-23.00 เป็นเวลาของความร้อนของร่างกาย ไม่ควรดื่นน้ำเย็น ไม่ควรอาบน้ำเย็น
เวลา 23.00-01.00 เป็นเวลาของตับควรหลับให้สนิท เพื่อป้องกันโรคตับ ไขมันพอกตับ

“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”

ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่ง     เกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่  3
“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดพิธีถวายราชสดุดีเทิด พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่ม พร้อมทั้งกล่าวคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า และถวายความเคารพ พระบรมสาทิสลักษณ์ โดยมี
นางสุนันทา ชนะวรรณ์ และ นายสมบัติ ทั่งทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติร่วมพิธี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งคือ การรวบรวมองค์ความรู้ด้าน การแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ในวงกว้าง ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐาน อันสำคัญของระบบสาธารณสุขของชาติไทย ซึ่งวันที่ 16 มิถุนายน 2558 สำนักนายกรัฐมนตรี ออกประกาศ ถวายพระราชสมัญญานาม
“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “และกำหนดให้
วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวัน “ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”

 **********************

สาระน่ารู้เกี่ยวกับสมุนไพร

 

มีรายการยาทดแทนกัน รายการยาสมุนไพรโรงพยาบาล

********************************

สมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน กินด้วยกันดีมั้ย********************************

อันตรกริยาของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

************************

 

ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร

ประชุมสื่อสารนโยบาลและชี้แจ้งแผนปฏิบัติการฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

 ขอเชิญประชุมสื่อสารนโยบาลและชี้แจ้งแผนปฏิบัติการฯ ผ่านระบบประชุม   ทางไกล (VDO Conference)

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา​ 13.00​ น.​ ณ​ ห้องประชุมบางปะกง​ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา​ นายเลิศชาย​ เลิศวุฒิ​ รองนายแพทย์​สาธารณสุข​จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​
เป็นประธานในการเข้าประชุมผ่านระบบทางไกล​ (VDO Conference)​ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก​ ในการชี้แจงนโยบายตัวชี้วัด​และแผนปฏิบัติการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก​ รวมถึงการรับฟังข้อเสนอและความต้องการสนับสนุนการดำเนินงานระดับพื้นที่​ เพื่อเชื่อมโยงการดำเนินงานในระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด​ โดยมี
นางวัฒนวรรณ​ วรรณไกรโรจน์​ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก​ พร้อมด้วย​ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ​และ เจ้าหน้าที่ IT​ กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข​ เข้าร่วมประชุมฯ​ ทั้งนี้ได้ถ่ายทอดการประชุม​ผ่านระบบ WebEx ให้กับเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย​ฯ และผู้รับผิดชอบงานทุกอำเภอ​ ร่วมรับฟังการถ่ายทอด​นโยบายดังกล่าวด้วย

 เอกสารประกอบการประชุม 

ภาพ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.ฉะเชิงเทรา/ข่าว กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา