เปิดอบรมผู้มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1

นายแพทย์สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดอบรมผู้มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านฯ ระดับเขตบริการสุขภาพ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขตทั่วภูมิภาค เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมได้อย่างถูกต้อง 

ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน ทั้งนี้ มีประเด็นว่าด้วยสาระสำคัญของขอบเขตและแนวทาง การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพร และถิ่นกำเนิด ทิศทางการพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ผลการดำเนินงานของกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา แผนการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรปีงบประมาณ 2562 โดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริม ภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการการคุ้มครอง
และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ จำนวน 25 คน รูปภาพเพิ่มเติม

ภาพ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สสจ.ฉะเชิงเทรา / ข่าว กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.ฉะเชิงเทรา

ประกวดคัดเลือกบุคคลพื้นที่ต้นแบบดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 3 เมษายน 2562  ช่วงเช้าออกสำรวจพื้นที่ต้นแบบดีเด่น ณ ศูนย์เรียนรู้พืชสมุนไพร (บ้านพ่อทองคำ พรหมรุ่งสวัสดิ์) บ้านเลขที่ 231 หมู่ 4 ต.ท่าถ่าน อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ปลูกสมุนไพรในพื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่ 2 งาน มีสมุนไพรกว่า 50 ชนิด เช่น หญ้าหนวดแมว แครแดง คาดหัวแหวน ฟ้าทะลายโจร ดาวอินคา ชะพลู ว่านรางจืด ตะไคร้หอม ฯลฯ และยังถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรและการพึ่งพาตนเองด้านภูมิปัญญาไทย สอนทำยากันยุงใช้เองเพื่อดูแลตนเองและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

(บ้านพ่อทองคำ พรหมรุ่งสวัสดิ์)

ช่วงบ่าย ออกสำรวจพื้นที่ต้นแบบดีเด่น ณ บ้านพ่อเฉลียว จิตวงศ์  อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 120 ม.1 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  อดีดข้าราชการทหาร ภายในบ้านเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพรและธรรมชาติ ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอ เพียงตามศาสตร์พระราชา ปลูกสมุนไพรกว่า 50 ชนิด เช่น ดีปลี ส้มปล่อย ผักกรูด กระเพราแดง ข่าแหลือง ตะไคร้ ยี่หร่า ฯลฯ  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

(บ้านพ่อเฉลียว จิตวงศ์)

😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

วันที่ 5 เมษายน 2562  ช่วงเช้าออกสำรวจพื้นที่ต้นแบบดีเด่น ณ บ้านพ่อเลี่ยม
บุตรจันทรา อายุ 62 ปี บ้านเลยที่ 41 ม. 16 ต.ท่ากระดาษ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทราเป็นประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเรื่องสมุนไพร มีการนำสมุนไพรมาปรุงเป็นอาหารและใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว ปลูกสมุนไพรมากกว่า 600 ชนิด เช่น ต้นวอเตอร์เครส หนุมานประสานกาย ธรณีสาร ดีปลี หอมแดง เอื้องหมายนา ฝาง มะกอก จิก อ่อมแซบย 5 สี อบเชย การบูร ฯลฯและมีการบำเพ็ญประโชนย์ต่อชุมชน/สามารถถ่ายทอดความรู้การพึ่งพาตนเองด้วยภูมิปัญญาไทย

     ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

(บ้านพ่อเลี่ยม บุตรจันทรา)

ช่วงบ่าย ออกสำรวจพื้นที่ต้นแบบดีเด่น ณ บ้านแม่ทองหลาง  สนรักษา อายุ 60 ปี มีความสนใจในการปลูกสมุนไพร ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพรและการพึ่งพาตนเองด้านภูมิปัญญาไทยให้กับประชาชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง เป็นทีมวิทยากรร่วมกับ รพช. / รพ.สต. ภายในบ้านเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพรและธรรมชาติ ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

(บ้านแม่ทองหลาง สนรักษา)

😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

วันที่ 9 เมษายน 2562  ช่วงเช้าออกสำรวจพื้นที่ต้นแบบดีเด่น ณ บ้านอาจารย์ปราโมทย์ รัตนสินทร์ อายุ 67 ปี อดีดข้าราชการครู มีความสนใจในการปลูกพืชสมุนไพร ประพฤติปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ทำสานสมุนไพรพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ
เปิดศูนย์การเรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพร และปลูกสมุนไพรกว่า 150 ชนิด เช่น สมอไทย มะขามป้อม คูน อบเชยญวน อบเชยไทย เทพธาไร พญายอ ดีปลี ว่านชักมดลูก พิลังกาสา หญ้านางเขียว จิงจูฉ่าย บรเพ็ด ชะเอ็มไทย ฝางเสน สบู่แดง ฯลฯ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

(บ้านอาจารย์ปราโมทย์ รัตนสินทร์)

ช่วงบ่าย ออกสำรวจพื้นที่ต้นแบบดีเด่น ณ บ้านอาจารย์อุทัย ทิมย้ายงาม อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 3/1 ม. 5 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา อดีดข้าราชการมีความสนใจเรื่องสมุนไพรโดยบริเวณบ้านเป็นสวนสุขภาพแหล่งเรียนรู้สมุนไพร ปลูกสมุนไพรมากกว่า 100 ชนิด เช่น ว่านชักมดลูก ว่านเพชรหีง แห้วหมู โสมไทย ลิ้นมังกร อบเชย  เจตมูลเพลิงขาว  มันปู  เถาวัลย์เปรียง  รางจืด รากสามสิบ  หนุมานประสานกาย ทำมัง พญาว่าน กุมารทอง ขิงแดง ก้ามปูหลุด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

(บ้านอาจารย์อุทัย ทิมย้ายงาม)

😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

วันที่ 11 เมษายน 2562  ออกสำรวจพื้นที่ต้นแบบดีเด่น ณ บ้านนางนิรัชญา เทียนขาว อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 27 ม.1 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับการทอดความรู้ในการรักษาจากบรรพบุรุษ และค้นคว้าความรู้จากตำราต่างๆ มีประสบณ์การในการรักษาดูแลสุขภาพเบื้องต้น เกี่ยวกับ ไข้ทับฤดี งูสวัด โรคเกี่ยวกันทางเดินอาหาร แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก การรักษาเล็บขบ ภายบริเวณบ้านปลูกสมุนไพรมากกว่า 50 ชนิด เช่น รางจืด โคกชะออม หนานเฉาเหว่ย หูเสือ ลิ้นเสือ ปีกแมงสาบ ผักไชยา มะกรูด เสลดพังพอน เพชรสังฆาต กล้วยน้ำไทย มะนาวโห่ ชะพลู ฯลฯ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

(บ้านนางนิรัชญา เทียนขาว)

😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

 

 

 

 

 

ออกบูธปฐมพยาบาลจุดบริการประชาชนและต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะมาตรวจราชการพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 15.20 น. ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมรับการตรวจราชการ จากนายกรัฐมนตรีและคณะ รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้แก่ ภาพรวมการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาภายใต้กรอบการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ โดยมี นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชน เข้าร่วมต้อนรับทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกล่าวพบปะประชาชน กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ สสจ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพุทธโสธร / รพ.สต.คลองอุดมชลจร / รพ.สต.บางแก้ว และ พ.สต.บางตีนเป็ด
ร่วมกันจัดบูธปฐมพยาบาลและจุดบริการประชาชน ภาพประกอบกิจกรรม————————————————
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สสจ.ฉะเชิงเทรา

มอบเกียรติบัตรพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกระดับภาค ประจำปี 2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) และการประชุมประจำเดือน โดยที่ประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกระดับภาค ประจำปี 2562 ,การประกวดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพในการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ภาพประกอบกิจกรรม

(Service plan)

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบ –  บริการสุขภาพ (Service plan) ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  เอกสารประกอบการประชุม  ภาพประกอบการประชุม

 

งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ภาคกลาง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า เมกาบางนา บริเวณหน้าลานน้ำพุ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย คณะทำงาน เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ ให้บริการแนะนำด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เช่น ยาพอกเข่าจากเมล็ดลำไย,เบญจนาวาพิชิตผดผื่นคัน ในงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ภาคกลาง และภาคตะวันออก “24 ธาราอารยะ แห่งภูมิปัญญา เลิศล้ำคุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่สากล” มีการจัดงานระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้
มีการมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ระดับภาค ปี 2561 ประเภทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/รางวัลชนะเลิศ พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน ประเภท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้แก่ นายวรกฤษ เพียคำลือ ตัวแทน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค พื้นที่ต้นแบบ ปี 2562 และรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดยำปลาสลิดรสเลิศ/ นายทองอินทร์ มาลี จาก คปสอ.สนามชัยเขต รับรางวัลหมอพื้นบ้านดีเด่นระดับจังหวัด ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมสมุนไพรจากจังหวัดต่างๆและกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ (คปสอ.) พนมสารคามและบ้านโพธิ์ และมีผู้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ จำนวน 435 คน   ภาพกิจกรรมร่วม ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2562

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล (กวป.) ในการนี้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบเกียรติบัตรพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2562 จำนวน 2 ประเภท รวม จำนวน 8 แห่ง ,หน่วยงานที่มีผลงานนวัตกรรมดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ จำนวน 3 แห่ง ภาพกิจกรรม

การคัดเลือกต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยฯ ระดับเขต

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกันรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานคณะกรรมการ
คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการเเพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก จังหวัดฉะเชิงเทราปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะทำงาน เพื่อคัดเลือกหน่วยงานเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการคัดเลือกต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยฯ ระดับเขต ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ผลการคัดเลือกประเภท โรงพยาบาลชุมชน อันดับ 1 โรงพยาบาลพนมสารคาม อันดับ 2 โรงพยาบาล บางน้ำเปรี้ยว อันดับ 3 โรงพยาบาลบางคล้า และ อันดับ 4 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ และผลการคัดเลือกประเภท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อันดับ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแหน อันดับ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพราช อันดับ 3 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ดอนฉิมพลี และ อันดับ 4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน ภาพกิจกรรม

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุนทร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายเลิศชาย เสิศวุฒิ เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการกล่าวเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก มีความสำคัญ เนื่องจากแพทย์แผนไทยรวมทั้งผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ การกำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัด รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนงานโครงการ ในการรองรับยุทธศาสตร์ จึงเป็นการช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ครอบคลุมทั้ง 3 ภารกิจหลักสำคัญ คือการพัฒนาวิชาการและการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Service) การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (Product) และการส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (Wisdom) ผู้เข้าประชุม จำนวน 54 คน  ภาพกิจกรรม