ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

สามารถดาวน์โหลดหนังสือรายการ แบบฟอร์มรายงาน และสื่อสนับสนุน ได้ที่หน้าเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข / เกี่ยวกับสธ. www.moph.go.th/index.php/about 
ในหัวข้อ “ดาวน์โหลดกิจกรรม “1 วัด 1 โรงพยาบาล วันวิสาขบูชา