การจัดการความรู้ KM

การจัดการความรู้ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์

เลขที่ เรื่อง หน่วยงาน
 KM001  การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายจากมูลฝอยติดเชื้อ  หน่วยจ่ายกลาง
 KM002 แนวทางการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย   ผู้ป่วยนอก
 KM003  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 13/2562   เภสัชกรรม
KM004 วารสารสุขภาพภาคประชานภาคกลางปี 2562
KM005 ตัวอย่างการปฏิบัติท่าต่างๆที่ใช้ในพิธีการถวายความเคารพ
KM006 ตรวจจับเลข Gen คนไทย แจ้งเตือนผ่าน Line Notify ศูนย์ประกัน
KM007 นวัตกรรม เครื่องบันทึกเสียงหลายภาษา รังสีวิทยา