กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นางสุรีย์ สร้อยทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

          นางกินรี ลิ้มเฮาะสูน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางณัฏฐิรา ปัญญกาญจน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวกนกพร เย็นใจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 นางสาวอภินยา อภิวังโสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายเรวัตร์ ทองเหลือง    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายกัมปนาท สร้อยอากาศ     เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายไพบูลย์ ตันติปาลพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์ไกร      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจุฑามาศ เจริญสุขพนักงานช่วยเหลือไข้

นางสาวแสงเดือน บุญเจริญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

   นางดาลัด ผึ้งน้อย        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวพรพิไล เหลืองสุขเจริญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 นางพยอม ประคอง         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวกนกวรรณ สาธุอยู่ศิริกุล นักจิตวิทยา

นางสาวชญานันท์ จิตตะพิบูนน์นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนฤมล บุญสร้างพนักงานช่วยเหลือคนไข้

– มาตรฐานการพยาบาล งานอาชีวอนามัย

– คู่มือตรวจประเมินงานอาชีวอนามัย

–  มาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล

–  นโยบายด้านการจัดการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

– คู่มือด้านสุขาภิบาลอาหาร

– คู่มือด้านคุณภาพน้ำบริโภค

– คู่มือด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

– เกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป

– เกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงพยาบาลชุมชน

– เกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล