กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์

และสารสนเทศทางการแพทย์

นางประภัสสร นิยม 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 นางสาวอังคณา ด้วงเงิน 

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกุสุมา  มะลูลีม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอัจฉรา ทองสนธิ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวรมิดา พรประเสริฐ

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นายปุญญาพัฒน์ พินนอก

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางปานทิพย์ ศรีอิ่ม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ห้องบัตร)

นางสาวสาลิตรี พิสิฏศักดิ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ห้องบัตร)

นางทาริกา พุ่มพุก

พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ห้องบัตร)

นางจิรารัตน์ ทรัพย์คง

ผู้ช่วยเหลือคนไข้(ห้องบัตร)

นางสาวสุรภา ธรรมสาร

นักจัดการงานทั่วไป(งานวิชาการ)