กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์

และสารสนเทศทางการแพทย์

นางประภัสสร นิยม 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

                   นางสาวอังคณา ด้วงเงิน 

            นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ)                                        

                           

นางสาวกุสุมา  มะลูลีม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์