งานพยาบาลผู้คลอด

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

นางสาวสุณีย์  เดชพิทักษ์ศิริกุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานพยาบาล ผู้คลอด

นางอมรรัตน์ ยืนยง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

นางกนกพรรณ บุณยกาญจนกุล

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา  ชินสุข

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวไวยะดา เกตุแพร

พยาบาลวิชาชีพ

นางจิรารัตน์  ทรัพย์คง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้