งานพยาบาลผู้คลอด

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

นางวิภา เจริญสินรุ่งเรือง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานพยาบาล ผู้คลอด

นางอมรรัตน์ ยืนยง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางกนกพรรณ บุณยกาญจนกุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา  ชินสุข

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวไวยะดา เกตุแพร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวบุษบา นีละมณี

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวแววตา แสงจันทร์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้