Zoom in Regular Zoom out
Get Adobe Flash player

ปีงบประมาณ 2563

ITA EB1
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
– รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง

เอกสารแนบ :
EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ITA EB1 2563

—————————————

ITA EB2
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
– แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 สสอ.บางปะกง
– หนังสือจัดสรรงบประมาณ รอบ 1 ปี 2563
– มีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
– แจ้งเวียนหนังสือ ที่ สธ 0217/ว3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
-คำสั่งปิดประกาศปลดประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง
-ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ :
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA EB2 2563 การเผยแพร่แผนงานและความโปร่งใสในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ITA EB2 2563 การดำเนินความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA EB2 2563 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตามประกาศกระทรวงฯ
ITA EB2 2563 คำสั่งปิดประกาศปลดประกาศ
ITA EB2 2563 ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 สสอ.บางปะกง
ITA EB2 แผนจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางปะกง 63
ITA EB2 แผนปฏิบัติการแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สสอ.บางปะกง 63
ITA EB2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ รอบ 1 ปี 2563
ITA EB2 รายงานผลการดำเนินงาน

—————————————

ITA EB3
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง มีการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่
1.จ้างเหมาทำความสะอาด สำนักสาธารณสุขอำเภอบางปะกงจำนวนเงิน 75,000 บาท
2.ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวนเงิน 5,000 บาท
3.ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 5,000 บาท

เอกสารแนบ :
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ITA EB3 2563 จ้างเหมาทำความสะอาด EGP 75000 บาท
ITA EB3 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน EGP 5000 บาท
ITA EB3 2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ EGP 5000 บาท

—————————————

ITA EB4
หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
– แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

เอกสารแนบ :
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
ITA EB4 2563 สขร 1 สสอ.บางปะกง ตุลาคม 2562
ITA EB4 2563 สขร 1 สสอ.บางปะกง พฤศจิกายน 2562
ITA EB4 2563 สขร 1 สสอ.บางปะกง ธันวาคม 2562
ITA EB4 2563 สขร 1 สสอ.บางปะกง มกราคม 2563
ITA EB4 2563 สขร 1 สสอ.บางปะกง กุมภาพันธ์ 2563
ITA EB4 2563 สขร 1 สสอ.บางปะกง มีนาคม – สิงหาคม 2563

—————————————

ITA EB5
หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อำเภอบางปะกง
– อนุมัติแผนปฏิบัติการและโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอบางปะกงปีงบประมาณ 2563
– รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้ง 1 / 2563

เอกสารแนบ :
ITA EB5 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ.
ITA EB5 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พชอ.
ITA EB5 2563 อนุมัติแผน พชอ.63
ITA EB5 2563 ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการพชอ.63 ครั้งที่ 1
ITA EB5 2563 ขออนุมัติจัดประชุมคณะอนุกรรมการพชอ.63 ครั้งที่ 2
ITA EB5 2563 วาระการประชุมคณะกรรมการพชอ.63 ครั้งที่ 1(1)
ITA EB5 2563 วาระการประชุมคณะอนุกรรมการพชอ.63 ครั้งที่ 1(2)

—————————————

ITA EB6
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

– รายงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอบางปะกง ปีงบประมาณ 2563 ในการร่วมจัดทำแผนงาน
– แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบางปะกง 4 ประเด็น 1.ประเด็นอุบัติเหตุจราจร 2. ประเด็นปัญหายาเสพติด 3. ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะ 4. ประเด็นปัญหาโรคติดต่อในอำเภอบางปะกง เน้นโรคพิษสุนัขบ้า โรควัณโรคและปัญหาโรคไข้เลือดออก

เอกสารแนบ :
ITA EB6 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการพชอ.63 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ITA EB6 2563 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพชอ.63 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม 2563
ITA EB6 2563 แผนงาน พชอ.63

—————————————

ITA EB7
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
ประมาณ 2563 ในการร่วมจัดทำแผนงาน
– ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม
– สรุปรายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอบางปะกง ปีงบประมาณ 2563 ในการร่วมดำเนินการ

เอกสารแนบ :
ITA EB7 2563 ภาพกิจกรรม พชอ.63 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ITA EB7 2563 ภาพกิจกรรม พชอ.63 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม 2563
ITA EB7 2563 รายงานการดำเนินงานคณะกรรมการพชอ.63 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ITA EB7 2563 รายงานการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพชอ.63 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม 2563
ITA EB7 2563 ภาพกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามโครงการที่ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมดำเนินการ

—————————————

ITA EB8
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

– ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง เรื่องกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง
– คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเวปไซด์

เอกสารแนบ :
ITA EB8 2563 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเวปไซด์
ITA EB8 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ITA EB8 2563 แบบฟอร์มประกาศเผยแพร่ ITA ปี 2562
ITA EB8 2563 แบบฟอร์มประกาศเผยแพร่ ITA ปี 2563
ITA EB8 2563 รายงานผลการดำเนินงานและสรุปปัญหางานเผยแพร่ข้อมูล

—————————————

ITA EB9
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในเวปไซด์ http://203.157.123.7/ssobangpakong/

เอกสารแนบ :
ITA EB9 2563 ข้อมูลพื้นฐาน
ITA EB9 2563 นโยบายยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ITA EB9 2563 แผนปฏิบัติแผนการใช้จ่าย
ITA EB9 2563 ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ITA EB9 2563 มาตรฐานคู่มือ
ITA EB9 2563 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีมีเรื่องร้องเรียน
ITA EB9 2563 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ ตามพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ITA EB9 2563 รายงานผลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

—————————————

ITA EB10
หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ในเวปไซด์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง

เอกสารแนบ :
ITA EB10 2563 เผยแพร่แผนปฏิบัติการ
ITA EB10 2563 แผนปฏิบัติการประจำปี

—————————————

ITA EB11
มีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

เอกสารแนบ :
ITA EB11 2563 บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชา รายงานการปฏิบัติงาน
ITA EB11 2563 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 2562

—————————————

ITA EB12
หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

เอกสารแนบ :
ITA EB12 2563 เผยแพร่การกำกับติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
ITA EB12 2563 บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชากำกับติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
ITA EB12 2563 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

—————————————

ITA EB13
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

เอกสารแนบ :
ITA EB13 2563 แบบเผยแพร่มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ITA EB13 2563 เผยแพร่มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ITA EB13 2563 ประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ITA EB13 2563 การจัดทำแบบการปรับปรุงตนเอง กรณีคะแนนต่ำกว่า 60
ITA EB13 2563 ชี้แจงมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำ

—————————————

ITA EB14
หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

เอกสารแนบ :
ITA EB14 2563 แบบฟอร์มเผยแพร่ประกาศรายชื่อดีเด่น ดีมาก
ITA EB14 2563 บันทึกข้อความประกาศรายชื่อดีเด่น ดีมาก
ITA EB14 2563 ประกาศรายชื่อดีเด่น ดีมาก

—————————————

ITA EB15
หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
– ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง

เอกสารแนบ :
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต
ITA EB15 2563 ประกาศเจคจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

—————————————

ITA EB16
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
– มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนโดยจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน และจัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ

เอกสารแนบ :
ITA EB16 2563 เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ITA EB16 2563 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
ITA EB16 2563 คู่มือร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ITA EB16 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ITA EB16 2563 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ITA EB9 2563 รายงานผลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

—————————————

ITA EB17
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
แจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ :
ITA EB17 2563 เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ITA EB17 2563 หนังสือแจ้งเวียน
ITA EB17 2563 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
ITA EB17 2563 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ITA EB17 2563 รายงานสรุปการกำกับติดตาม

—————————————

ITA EB18
หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2563 (ไม่ใช้งบประมาณ)ประกาศเจตนารมณ์ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง”

เอกสารแนบ :
ITA EB18 2563 แบบฟอร์มประกาศเผยแพร่
ITA EB18 2563 บันทึกข้อความเผยแพร่ฯ
ITA EB18 2563 ประกาศเจตนารมณ์
ITA EB18 2563 แนวทางการปฏิบัติงานฯ
ITA EB18 2563 รายงานโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
ITA EB18 2563 ข่าว One Page

—————————————

ITA EB19
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส และแจ้งเวียนคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ พร้อมทำภาพกิจกรรมที่ดำเนินการบริหารงานที่โปร่งใส

เอกสารแนบ :
ITA EB19 2563 แบบฟอร์มประกาศเผยแพร่
ITA EB19 2563 บันทึกข้อความเผยแพร่ฯ
ITA EB19 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส
ITA EB19 2563 ภาพกิจกรรม
ITA EB19 2563 ข่าว One Page

—————————————

ITA EB20
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
เอกสารแนบ :
ITA EB20 2563 แบบฟอร์มประกาศเผยแพร่
ITA EB20 2563 บันทึกข้อความ
ITA EB20 2563 สสอ.บางปะกงรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
—————————————

ITA EB21
หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
– มีการกำหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
– คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เอกสารแนบ :
ITA EB21 2563 แบบฟอร์มประกาศเผยแพร่
ITA EB21 2563 บันทึกข้อความ
ITA EB21 2563 หนังสือแจ้งเวียน
ITA EB21 2563 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

—————————————

ITA EB22
หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ
ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
จัดประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ในการประชุมประจำเดือนสาธารณสุขอำเภอบางปะกง ประจำเดือน มกราคม 2563

เอกสารแนบ :
ITA EB22 2563 แบบฟอร์มประกาศเผยแพร่
ITA EB20 22 2563 วาระการประชุม ITA
ITA EB20 22 2563 ภาพการประชุม

—————————————

ITA EB23
หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของขมรมจริยธรรม พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง

เอกสารแนบ :
ITA EB23 2563 แบบฟอร์มประกาศเผยแพร่ ITA 1
ITA EB23 2563 บันทึกข้อความ 1
ITA EB23 2563 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ITA EB23 2563 พันธะสัญญาของผู้บังคับบัญชา
ITA EB23 2563 ประกาศเจตจำนง
ITA EB23 2563 แบบฟอร์มประกาศเผยแพร่ ITA 2
ITA EB23 2563 บันทึกข้อความ 2
ITA EB23 2563 คำสั่งชมรมจริยธรรม
ITA EB23 2563 แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม
ITA EB23 2563 สำเนาหนังสือ

—————————————

ITA EB24
หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ
แผนที่เกี่ยวข้อง
– กรอบการนำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมีชอบไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล

เอกสารแนบ :
ITA EB24 2563 แบบฟอร์มประกาศเผยแพร่
ITA EB24 2563 บันทึกข้อความ
ITA EB24 2563 แบบกำกับติดตาม แผนปฏิบัตืการทุจริต
ITA EB24 2563 แบบฟอร์มประกาศเผยแพร่ 2
ITA EB24 2563 บันทึกข้อความ 2
ITA EB24 2563 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ
ITA EB24 2563 สำเนาหนังสือ 2

—————————————

ITA EB25
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สสอ.บางปะกง
– รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สสอ.บางปะกง

เอกสารแนบ :
ITA EB25 2563 แบบฟอร์มประกาศเผยแพร่
ITA EB25 2563 บันทึกข้อความ
ITA EB25 2563 ประกาศกรอบการตรวจสอบ
ITA EB25 2563 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ITA EB25 2563 ขออนุญาติรายงานสรุปการกำกับติดตาม
ITA EB25 2563 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการ

—————————————

ITA EB26
หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
– มีกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือให้บริการประชาชน

เอกสารแนบ :
ITA EB26 2563 ช่องทางการให้บริการประชาชน
ITA EB26 2563 กระบวนการอำนวยความสะดวก เรื่อง การร้องเรียนเรื่องทั่วไป
ITA EB26 2563 กระบวนการอำนวยความสะดวก เรื่อง การร้องเรียนการทุจริต
ITA EB26 2563 กระบวนการอำนวยความสะดวก เรื่อง การให้บริการอสม.เกี่ยวกับการขอรับสิทธิช่วยเหลือพยาบาล