Zoom in Regular Zoom out
Get Adobe Flash player
ผู้บริหาร

นางสาวบุษกร   รำไพยะกุล
สาธารณสุขอำเภอบางปะกง
โทรศัพท์ : 038-530157
สถิติผู้เข้าชม
049593
Visit Today : 4
Visit Yesterday : 22
This Month : 105
This Year : 7643
Total Visit : 49593
Your IP Address: 18.206.13.203
Server Time: 23-12-03

หน้าแรก

ลงทะเบียนโครงการ “ชาวบางปะกงสุขภาพดี เริ่มต้นด้วยการคัดกรอง”
เป้าหมายโครงการ ประชาชนชาวไทยทุกคน ทุกสิทธิ์ (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

                รายละเอียด
                1. การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
                2. การคัดกรองโรคเบาหวาน (เจาะปลายนิ้ว) ควรงดอาหารก่อนตรวจ 8 ชม.
                3. การวัดดัชนีมวลกาย
                4. การประเมินสุขภาพใจ
                5. การคัดกรองวัณโรคและมะเร็งปอดด้วยเครื่องเอ๊กซเรย์ดิจิทัลความละเอียดสูง

😀 คำแนะนำสุภาพสตรีให้ใส่เสื้อไม่มีกระดุม 😀
เสื้อชั้นในควรเป็นสปอร์ตบรา ไร้โครง ไร้ตะขอ
อย่าลืมนำบัตรประชาชนมาด้วยน่ะค่ะ

สาสน์สุขภาพอำเภอบางปะกง

ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

 • ประชุมชี้แจงผลการดำเนินงาน และมอบนโยบาย แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
 • แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2561)
 • ยุทธศาสตร์ของชาติโดยรวม เดือนกันยายน 2563
 • ยุทธศาสตร์ของชาติโดยรวม เดือนพฤศจิกายน 2565
 • แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านสาธารณสุข แก้ไข ณ วันที่ 19 พ.ย. 61

 • มาตรฐานทางจริยธรรม

 • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2564
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2552
 • ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
 • อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ
 • อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
 • ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
 • แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

 • คู่มือการปฏิบัติงาน

 • คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่/การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน
 • คู่มือการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 • คู่มือแนวทางการปฏิบัติทางทันตกรรม กรณีมีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19
 • คู่มือปฎิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
 • คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558)

 •